Fordulj felém, és könyörülj rajtam, mert magányos és nyomorult vagyok. (Zsolt 25,16)

A beteg így válaszolt neki [Jézusnak]: Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én odaérek, más lép be előttem. Jézus ezt mondta neki: Kelj fel, vedd az ágyadat, és járj! (Jn 5,7–8)

Môj slovenský svet – Az én szlovák világom

A kutatóversenyre, amelyet a Magyarországi Szlovákok Kutató Intézete két évente ír ki, idén is jelentkeztem. A legnagyobb gondot mindig az okozza, hogy milyen témát válasszak, és miről írhatnék egy olyan tartalmas munkát, amely a zsűri tagok számára érdekes lenne. Acsi néni/ Frankó Anna tanárnő, most is a segítségemre volt, mint máskor is. A kiválasztott témáról először egy szöveges – képes dokumentumot kell készíteni 10-15 oldalnyi terjedelemben szlovák nyelven, majd ezt jobban elmélyíteni magamban és prezentálni kell mind azt, amiről a kutatást végeztük. Végül elhatároztuk, hogy a szlovákságommal kapcsolatban lépünk színre, és ezáltal az iskolám, a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium történetét is feltárjuk.

Sok keresgéléssel és kutatással járt ez a munka, melynek során olyan emberek életét véltük felfedni, akiknek valamilyen kapcsolata van az iskolánkkal. Legyen ez a mezőberényi vagy a jelenlegi épülettel kapcsolatban. Így került szóba Skolka András neve, aki az iskolánk legelső igazgatója volt, vagy Vajda Péter neve, akiről az iskolánkat elnevezték. Továbbá Koren István is részét alkotja a munkának, hiszen szlovák gyökerekkel rendelkezett és iskolánkban tanított.   A szarvasi könyvtárban őrzött könyvek nagy hasznunkra váltak, ilyen például az iskola jubileumi évkönyve, Koren István Herbáriuma.  Olyan információkra is ráleltem, melyeket már általános iskolás koromban is tanultunk. A munkámban bemutattam Milan Rastislav Štefánik életét is, mert kiváló eredményei miatt itt a szarvasi gimnáziumban volt lehetősége tanulni.

Sajnos ebben az évben a benyújtott pályázati munkák szóbeli prezentációjára nem kerülhetett sor. A háromtagú zsűri az írásbeli dokumentumok alapján értékelt. A középiskolai kategóriában első helyezést értem el.

Mindezek felkutatása során egyre mélyebben zárom szívemben az iskola emlékét.

Papp Alexandra 12. A

 

Nová metóda vyučovania

Uplynul mesiac od začiatku digitálneho vyučovania. Táto nová metóda vyučovania si vyžaduje preformovanie obvyklého režimu dňa učiteľov, žiakov a samozrejme aj rodičov. Museli sme si zvyknúť na to, že doma si musíme zadeliť čas tak, aby sme v tomto neľahkom procese pokračovali s učivom, aby si naši študenti, žiaci aj v tomto období rozširovali a upevňovali vedomosti zo slovenského jazyka. Mne najviac chýba priamy kontakt so svojimi žiakmi, ktoré nehradí ani online odovzdávanie učiva. Opýtala som sa mojich žiakov, aký je ich názor na túto tému po uplynulom mesiaci.

Fanni Bankó, žiačka 8. a triedy, Slovenská základná škola a materská škola v Sarvaši

Ja si ľahko osvojím učivo, takže s ústnymi úlohami nemám problémy. Najväčší problém som mala doteraz so zadelením svojho času, lebo sme naraz dostávali úlohy, ktoré som chcela hneď urobiť a poslať svojim učiteľom, napriek tomu, že sme mali určené termíny. Zo začiatku som od rána do večera sedela pred počítačom a robila si svoje úlohy. Asi týždeň všetky úlohy zo všetkých predmetov dostávame cez claasroom podľa stanoveného rozvrhu hodín, maximálme z troch predmetov. Najväčsie uľahčenie pociťujem pri písaní kontrolných prác, no nemyslím na to, že nie všetci  ich píšeme bez pomoci, ale celá štruktúra kontrolných prác je jednoduchšia a aj  otázky sú ľahšie. Ale digitálne vyučovanie má aj nevýhody, napríklad z chémie mi chýba vysvetlenie učiteľa, my nemáme online hodinu.

 

Mirabel Haluska, študentka 12. ročníka Evanjelického gymnázia Petra Vajdu v Sarvaši

Digitálne vyučovanie bolo novinkou pre učiteľov ako aj pre študentov. Naši učitelia sa snažia čo najviac pomôcť pri osvojení učiva,  a my si navzájom pomáhame. Bohužiaľ, nie všetci študenti majú možnosť zúčastniť sa na online hodinách, pretože nemajú notebook, ale väčšina škôl sa snaží tento problém vyriešiť. Ako študentka 12.ročníka pociťujem, že je ťažké pripraviť sa na maturitu, pretože každému chýba vysvetlenie pri opakovaní úlohy alebo učebnej látky,  samozrejme stále dostávame vysvetlenie, ale osobne by to bolo oveľa jednoduchšie. So spolužiakmi sme sa stretávali počas prázdnin a víkendov, aby sme sa spolu učili a cvičili, na  čo teraz nemáme príležitosť. Možno najväčším zármutkom pre študentov, ktorí ukončia svoje stredoškolské štúdium, je,  že nebude rozlúčková slávnosť, a som smutná, lebo od konca februára sme sa  pripravovali na poslednú spoločnú udalosť.

Ferenc Lénárt, študent 9. ročníka Evanjelického gymnázia Petra Vajdu

Podľa mňa je pohodlnejšie, že si sami zadeľujeme čas. Nie každú učebnú látku rozumiem bez učiteľského výkladu. V tejto situácii by som radšej preferoval prácu v skupinách. Aj učitelia pociťujú, že takto sa učíme ťažšie a preto sa snažia dávať ľahšie úlohy.  Keďže každý deň ráno dostávame úlohy cez claasroom, je prehliadnejšie z čoho máme domáce úlohy, a výhoda je aj to, že vidíme aké úlohy nás čakajú. Negatívom je, málokedy vidíme svojich spolužiakov a priateľov.

zostavila: Anna Franková

 

 

 

 

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen