Nagy békességük van azoknak, akik szeretik törvényedet; nem botlanak meg azok. (Zsolt 119,165)

Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel… (Kol 3,16)

Sírgondozás „karantén” után

A Vajda Péter Evangélikus Gimnázium diákjai évente többször, leginkább a halottak napja előtti időszakban, illetve tavasszal látogatják meg az Ótemetőben az iskola egykori tanárainak sírját. Ebben a tanévben a digitális oktatási rend, illetve a kijárási korlátozás késleltette ezt. Június második hetében azonban már lehetőség nyílt a sírgondozásra. A hosszú bezártság után még nagyobb volt a lelkesedés, de tennivaló is volt, néhány sír körül az esőzések hatására igen nagyra nőtt a növényzet. Az elballagott 12. évfolyamosok helyett a 9. évfolyamos osztályok vették át a sírok gondozását és a megemlékezést a régiekről.

 A felosztás a következő volt:

 

9.A      Pácsváradiné Tóth Anikó                     Raskó Kálmán (1878-1951)

                                                                  Mocskonyi József (1860-1922)

                                                                      Kicska Dániel (1814-1889)

9.B     Dr. Laukóné Adamik Edit                     Lányi Gusztáv (1828-1915)

                                                                      Vajda Péter (1808-1846)

                                                                      Dr. Nádor Jenő (1889-1975)

 9.C     Horváth Edit                                      Szemian Dániel (1822-1899)

                                                                  Oláh Miklós (1853-1910)

                                                                  Oláh Miklós (1888-1964)

                                                                      Koren István (1805-1893)

 1. A Bencsik Péter                                 Fertig Alajos (1861-1901)
 2. B Dr. Lengyel Albertné                       Krón Ferenc (1885-1952) 
 3. C Németh Judit                                 Martinus Hamaliar (1751-1812)

                                                                  Gasztonyi József (1905-1978)

 11.A Kituljak Eszter                                      Nemes Söjtöri Károly (1886-1939)

 11.B Pécsváradi Antal                                   Udvardy Sándor (1869-1913)

                                                                  Plenczner Lajos (1871-1927)

  11.C  Molnárné Tóth Katalin                         Dr. Nemes Béla (    -1914)

                                                                  Neumann Jenő (1859-1923)

 

A diákok nagyrészt osztályfőnökeik kíséretében mentek ki a temetőbe. A 11. A osztály képviselőit nagy meglepetés érte, ugyanis Nemes Söjtöri Károly korábban elöregedett nyughelye helyett egy felújított, rendezett síremléket találtak.

1939-ben Nemes Söjtöri Károly osztályában érettségizett Papp László és Görgei Endre.

Papp Laci bácsi és felesége, Dankó Margitka néni - aki szintén Vajdás öregdiák - Laci bácsi egykori osztályfőnöke mellett választott sírhelyet, ahol egyszer majd, reméljük nagyon sokára pihenni fognak. A „két öregdiák” méltó módon rendbe hozatta egykori tanáruk síremlékét.

Görgey Endre, szintén egykori osztályfőnöke, Nemes Söjtöri Károly tiszteletére alapította a Söjtöri-emlékjutalmat, amelyet minden évben egy tehetséges végzős vajdás diák kaphat.

 

Nemes Söjtöri Károly éltútja:

1886-ban született a Zala vármegyei Petrikeresztúron. Elemi iskoláit szülőfalujában végezte, gimnáziumba Kecskeméten járt. A kolozsvári tudományegyetemen 1913-ban magyar-latin szakos középiskolai tanári képesítést szerzett. Tanári pályáját Kolozsváron kezdte, majd Léván folytatta, a világháborút követő nehéz időkben Aranyosmaróton tanított. 1921-ben került a szarvasi gimnáziumba először helyettes tanárnak, majd egy év múlva „rendes” tanár lett.

A Szarvasi Ágostai Hitvallású Evangélikus Vajda Péter Gimnázium 1938-1939-es évkönyvében Raskó Kálmán tanügyi főtanácsos, igazgató a következőképpen méltatja: „Nemes Söjtöri Károly működésének hosszú ideje alatt nem produkált emeletes dolgokat, de a maga nagy szakismeretével, tudásával, páratlan szorgalmával, igyekezetével és becsületességével – különösen az ifjúság és tanártársai, de minden másokkal szemben érzett őszinte ragaszkodásával és szeretetével - mélyen belopta magát tanítványai lelkébe, … sokakat kötelezett önmaga iránti tiszteletre. … Pályáját nagyon szerette, szaktárgyaival örömmel és szeretettel foglalkozott, mindenkor meg volt győződve arról, hogy tanítványainak a legjobbat és a legértékesebbet adja.”

Nem csak jó tanár, hanem kiváló pedagógus is volt, ezt az egykori évkönyvben lévő cikk jól kidomborítja: „Nem kisebb hozzáértéssel teljesítette nevelői munkáját sem, erről többször maga tett említést: én nem csak tanítok, hanem nevelek is. Sokszor kitért órái közben, és ezek a kitérések, amint önmaga mondotta, mindig külön tanító és nevelő célzatúak voltak, amit tanulói mindig nagy érdeklődéssel hallgattak meg.”

Sokoldalú egyéniség volt: „Minden iskolai munkában szeretettel vett részt: tanár volt, osztályfőnök volt, önképzőköri elnök volt, könyvtáros volt, mestere a gyorsírásnak, amelyet különös szeretettel tanított az iskolában. Általában megállta a helyét mindenütt, ahová őt a tanári kötelesség állította.

A gimnázium 1937-1938-as tanévi értesítőjének első sorában a következő gyászhír olvasható: „Söjtöri Károly, ez iskolának 1921 óta tanára, 1939. május 20-án, 53 éves korában bevégezte pályafutását, és megtért teremtőjéhez… Hiszen vidáman és jókedvvel ment fel még néhány nappal halála előtt a katedrához, hogy vezesse osztályának, a VIII. osztály tanulóinak írásbeli érettségi vizsgálatait, s alig néhány perces ottlét után összeesett, és többé nem állt lábra. Ott a munka mezején esett el, amikor tanári hivatásának egyik legfontosabb szerepét akarta lejátszani, ott esett el a munkában, tanítványai szemeláttára, ott lévő kartársainak mélységes megdöbbenésére. A gyorsan érkezett orvosi segély csak látszólag hozott enyhülést. Nemes Söjtöri Károly meghalt.”

Temetését május 22-én az iskola udvarán tartották. Tanítványai, tanártársai, tisztelői, a szomszéd intézet növendékei és tanárai állták körül koporsóját, amely fölött Korim Kálmán vallástanár tartott megható gyászbeszédet, tanítványai nevében dr. Král Márton tartott búcsúbeszédet, a sírnál pedig az igazgató búcsúztatta őt. 


(Az eredeti szöveg Nemes Söjtöri Károlyról a következő linken elérhető: https://medit.lutheran.hu/files/ertesito_szarvas_1938_1939.pdf)

 

Dr. Laukóné Adamik Edit

 

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 • 019
 • 020
 • 021
 • 022
 • 023
 • 024
 • 025
 • 026
 • 027
 • 028
 • 029
 • 030
 • 031

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen